قیرهای محلول

 


 

قیرهای محلول از حل کردن قیرهای خالص در حلالها یا روغن های نفتی بدست می آید.

 

معمولاً درصد حلال از ۱۰ تا ۵۰ درصد وزنی محلول می باشد که هر چقدر این میزان بیشتر باشد محلول روان تر است و به منظور چسبندگی قیر به مصالح مرطوب استفاده می شود.

بر حسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه دسته تقسیم می شود :

قیرهای محلول زود گیر (SC-70 , SC-250 , SC-800 , SC-3000) : از حل نمودن قیر خالص در نفتا بدست می آید.

قیرهای محلول کندگیر ( MC-30 , MC-70 ,MC-250, MC-800,MC-3000) : از حل نمودن قیر خالص در نفت سفید بدست می آید.

قیرهای محلول دیرگیر ( RC-30 ,RC-70 , RC-250 ,RC-800) : از حل نمودن قیر خالص در گازوئیل یا نفت سیاه بدست می آید.